OPTICA2023Kai Wen; Zhaolin Ga; Ruihua Liu; Xiang Fang; Ying Ma; Juanjuan Zhen; Sha An; TOMASZ KOZACKI; Peng Gao. ABSTRACT This study presents a dual-modality microscopic imaging approach that combines quantitative phase microscopy (QPM) and fluorescence microscopy...